محتوا - گام دوم انقلاب - عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن