نشانی پستی: قم انتهای بلوار امین-نبش کوچه ۵۱ معاونت فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه خواهران

تلفن:۰۲۵۳۲۱۴۴۳۶۳-۰۲۵۳۲۱۴۴۳۴۶

كدپستی: ۳۷۱۳۹۵۴۷۳۶

دورنگار: ۰۲۵۳۲۹۴۶۲۲۰